Algemene voorwaarden

Artikel 1

Inter-Karting hanteert hoge normen en standaarden en streeft naar optimale kwaliteitsvolle en reglementaire dienstverlening naar haar Klanten.
Zo ook in de conformering met de GDPR wetgeving waarover de Inter-Karting pro-actief en grondig in dialoog gaat met haar Klanten voor een duidelijke bewustwording en taakverdeling.

De klant engageert spontaan en stipt gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op eerste verzoek van Inter-Karting, alle nuttige en noodzakelijke informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde Inter-Karting (hierna Inter-Karting).

Artikel 2

De klant geeft de uitdrukkelijke – en gedurende de gehele duur onherroepelijke – toestemming aan Inter-Karting om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van Inter-Karting hierna omschreven:

Taak van Inter-Karting en het voorwerp van de dienstverlening:

  • Gebruik/aanwezigheid in de indoor-karting

Artikel 3

Inter-Karting behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, het uitvoeren van de overeenkomst met de klant of om op verzoek van de Klant – voor de sluiting van de overeenkomst- maatregelen te nemen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Artikel 4

De Klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Inter-Karting te richten.

Voor meer informatie hierover verwijst Inter-Karting naar de Privacy Policy.

Artikel 5

Indien de Klant eveneens persoonsgegevens verwerkt, is de Klant in het algemeen zelf en exclusief verantwoordelijk voor de wettigheid van de door hem/haar uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst met Inter-Karting.

Maar concreet verklaart en waarborgt de Klant o.a. dat wanneer hij aan Inter-Karting persoonsgegevens bezorgt voor verwerking:

  • De Klant de relevante betrokken afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheid dat Inter-Karting (of een categorie waartoe deze laatste behoort) persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van de klant en in overeenstemming met de instructies van de klant;
  • De Klant bij het verzamelen en verschaffen van dergelijke persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft nageleefd.

De Klant zal alle redelijke maatregelen treffen om de persoonsgegevens up to date te houden teneinde te verzekeren dat de gegevens niet onvolledig of foutief zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze verzameld worden.

Met betrekking tot componenten die de klant voorziet of controleert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, werkstations van waaruit men verbinding maakt met de diensten van Inter-Karting, gebruikte mechanismen voor gegevensoverdracht en aan personeel van de klant verstrekte bevoegdheden , zal de klant de vereiste technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming implementeren en handhaven en streven naar best practice.

Bij een verwerking van persoonsgegevens door de klant, is in elk geval de maximale totale aansprakelijkheid van Inter-Karting voor directe schade beperkt tot de jaarlijkse waarde van de overeenkomst met de Klant.